Partners voor Kinderrechtenscholen en School for Rights

De trajectbegeleidingen School For Rights en Kinderrechtenscholen komen tot stand dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen vijf kinderrechtenorganisaties. Samen  bundelen zij hun krachten en zetten zich in om kinderrechten in Belgische scholen te promoten. Elk van deze organisaties heeft een specifieke expertise op het vlak van kinderrechten. Door deze te bundelen brengen we een waardevol team van coaches samen. Zij stellen educatief materiaal ter beschikking en begeleiden meerjarige trajecten in scholen, zowel bij kleuters, als in lager en secundair onderwijs om samen te werken aan een cultuur van kinderrechten in de school. Een mooie samenwerking die alle kennis rond werken over, door en voor kinderrechten in scholen in België samenbrengt!

Wie zijn de Partners voor School for Rights en Kinderrechtenscholen?

  • KIYO (Nederlandstalig secundair onderwijs)
  • Djapo  (Nederlandstalig  basisonderwijs)
  • DGDE (Franstalig basisonderwijs)
  • Plan International België (Nederlands - en Franstalig secundair en basisonderwijs)
  • VIA Don Bosco (Nederlands- en Franstalig secundair onderwijs)
  • Echo-Communication (Franstalig)
  • Unicef (Nederlands - en Franstalig secundair en basisonderwijs)

KIYO

KIYO empowert kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn hun leven in eigen handen te nemen om zo hun rechten waar te maken. Samen met haar partners versterkt KIYO de persoonlijke ontwikkeling en de technische vaardigheden van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze als actieve wereldburgers positieve veranderingen op gang brengen zowel bij henzelf als op het niveau van de samenleving.

Contact:

KIYO

DGDE

Droits De L'Enfant

DGDE staat voor Délégué général aux droits de l'enfant de la communauté française. Deze organisatie verdedigt en waakt over kinderrechten en de belangen van kinderen in Wallonië en Brussel. Jongeren onder de 18 jaar van wie de rechten worden geschonden, kunnen met hun klacht terecht bij DGDE. DGDE is door de Federatie Brussel- Wallonië gemachtigd om de rechten van het kind te bevorderen, de correcte toepassing van de wetgeving met betrekking tot kinderen te verifiëren, klachten over schendingen van kinderrechten te ontvangen en aanpassingen voor te stellen aan de wetgeving voor betere bescherming van kinderen.
 

Contact :

Djapo

Djapo

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen en jongeren keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval.

Kinderen en jongeren participeren op die manier aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

Contact :

 

Plan International België

Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. Ze zijn lid van Plan International.
Sinds 1983 helpt Plan International België kinderen en jongeren om onafhankelijker in het leven te staan. Ze geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. Ook zorgen ze ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien. Plan International werkt niet alleen in België, maar ook in de meest kwetsbare landen, op plaatsen waar conflicten zijn of waar zich natuurrampen voordeden.

Contact:

VIA Don Bosco

Via Don Bosco


VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar biedt VIA Don Bosco pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van de projecten. Zo helpen ze hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen ze bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

Contact:

Echo-Communication

Echos Communication is een Belgische NGO, aanwezig in België, Senegal en Marokko, die streeft naar een versterking van de relaties tussen de actoren in een bepaald gebied (lokale overheden, de maatschappij) en in een dynamiek van internationale wederkerigheid. Ons doel is om het lokale bestuur en de lokale ontwikkeling te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de SDG's. Wij trachten o.a. jongeren tussen 14 en 26 jaar te ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op mondiale vraagstukken en bij de mobilisatie in het kader van burgerparticipatie.

Contact :

Echo communication

Unicef

UNICEF België is een stichting van openbaar nut die opkomt voor de rechten van ieder kind, overal ter wereld. Het Belgisch Nationaal Comité voor UNICEF maakt deel uit van  vertegenwoordigt het United Nations International Emergency Fund (UNICEF). De belangrijkste missie van UNICEF is ervoor te zorgen dat de rechten van het kind gerespecteerd en bevorderd worden. Dit doet de organisatie op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Naast beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving, zijn onderwijs, kinderrechteneducatie en burgerschapseducatie belangrijke pijlers voor UNICEF België. Daarom willen we kwaliteitsvol en praktisch educatief materiaal rond kinderrechten creëren en aanbieden aan kinderen, jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en al wie zich hierin wil verdiepen.

Contact:

Unicef