WAT LEREN WE SAMEN OVER KINDERRECHTEN?

“Alle kinderen in de wereld hebben dezelfde rechten” is een zin die je ongetwijfeld talloze keren hebt gehoord in de klas of in een gesprek. Het kinderrechtenverdrag vormt een perfecte basis om na te denken over respect voor jezelf en anderen, het werkt preventief tegen pestgedrag en het is een manier om ouders te betrekken. Kinderrechten op school beperken zich niet tot één vak. Je kan ze toepassen in de hele schoolomgeving en in een groot deel van het pedagogisch programma.
Over kinderrechten praten in de klas is mogelijk, en zelfs noodzakelijk!

Benieuwd wat jouw leerlingen kunnen leren over hun eigen rechten?

Ontdek het hier 

WAT BETEKENT SAMEN WERKEN AAN KINDERRECHTEN?

Samen werken aan kinderrechten betekent: kennis en begrip overbrengen van de normen, waarden en principes achter het kinderrechtenverdrag. Het beïnvloedt gedrag en scherpt vaardigheden aan: gelijkheid, non-discriminatie, integratie, respect, waardigheid, participatie, democratie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en een kritische geest.

Dankzij vorming over kinderrechten, schieten kinderen en jongeren in actie om respect af te dwingen voor hun rechten en ze te verdedigen. Wanneer we merken dat kinderen opkomen voor zichzelf en voor anderen, dan toont dat een cultuur van kinderrechten.

Lees meer

Hoe leren we samen over kinderrechten

HOE LEREN WE SAMEN OVER KINDERRECHTEN?

De school is een bijna vanzelfsprekende plek om kinderen te laten kennismaken met kinderrechten. Waarschijnlijk pas je onbewust al heel wat rechten toe in de klas. Wanneer je je helemaal bewust bent van de kinderrechten en van kinderrechteneducatie, leren je leerlingen geleidelijk de verschillende rechten kennen, begrijpen, becommentariëren en illustreren. Elke leerkracht benadert de kinderrechten volgens eigen leerstijl, studenten en klas.

 

Door kinderrechten zelf toe te passen leren we wat kinderrechten zijn. 

Lees meer

Waarom leren we samen over kinderrechten

WAAROM LEREN WE SAMEN OVER KINDERRECHTEN?

Een ‘kinderrechtencultuur’ ervaar je op verschillende niveaus: de manier waarop de kinderen werken, wat ze doen met de vrijheid die ze krijgen, hoe ze onderling reageren, hoe ze bezoekers ontvangen, hoe ze omgaan met de actualiteit, hun engagement in de samenleving, betrokkenheid bij de leefomgeving en de rechten van kinderen hier en in het Zuiden, de schikking en aankleding van het klaslokaal, de organisatie van de klas (zithoek, plaats voor de schooltassen, …), een ideeënbus, … 

Als leerkracht speel je uiteraard een belangrijke rol. Heel wat zaken zijn daarbij doorslaggevend: een respectvolle houding tegenover je leerlingen, grenzen en regels, de manier waarop conflicten aangepakt worden, de ruimte en de mogelijkheden die de kinderen krijgen om te participeren (zie verder), hoe je met diversiteit in de klas en de samenleving omgaat, je betrokkenheid bij de actualiteit en de wereld om ons heen.
Voor de realisatie van een wereld waar alle kinderen gerespecteerd worden.

Lees meer

Deze visie is gebaseerd op de visie van Vormen vzw, expertisecentrum voor kinderrechten- en mensenrechteneducatie